Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Administratsioon (8.30–16.00): +372 472 5801

Info

Tööpakkumised

Haigla ootab oma meeskonda positiivseid ja töökaid inimesi. Huvi korral kontakteeruge ka siis, kui Te hetkel sobivat tööpakkumist ei leidnud, kuid olete haiglas töötamisest huvitatud. Personalijuht, õendusjuht ja ravijuht on valmis Teie ootusi ja soove arutama.

Pakume paindlikku töögraafikut, vajadusel osalist töökoormust, enesetäiendamise ja erialase koolituse võimalusi. Aitame ka elamispinna leidmisel.

 • Bioanalüütik
 • Sisehaiguste arst / üldarst
 • Naistearst

Huvi korral võtke ühendust telefoni teel või saatke meile oma CV.

Töösoovi korral võta ühendust:

Margit Seliste
+372 522 1345
Kai Tennisberg
+372 528 0560
Marju Lepmets
+372 502 7832

Ravikvaliteedi tagamine

Ravirahastamise leping Haigekassaga

Eesti Haigekassa ja SA Läänemaa Haigla vahel on sõlmitud Ravi Rahastamise Leping nr 6006114, mille täitmisel haigla lähtub Riigikogu poolt 19.06.2002 vastu võetud Ravikindlustuse seadusest ja Vabariigi Valitsuse 27.12.2013 määrusest nr 188 – Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu.

SA Läänemaa Haigla lähtub patsiendi ja patsiendi omaste teavitamisel nende õigustest ja kohustustest Euroopa patsientide õiguste hartast, võlaõigusseadusest, sotsiaalministri 15.12.2004. a määrusest nr 128 – Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise nõuded ja haiglas kehtivatest juhenditest.

Ravijärjekorra pidamise reeglid

Patsienti teavitatakse registreerimise korrast vastavalt sotsiaalministri 21.08.2008 a määrusega nr 46 – Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded

Patsiendi teavitamine

Enne tervishoiuteenuse osutamist on vajalik, et patsient teavitaks tervishoiu- teenuse osutajat oma parima arusaama järgi kõikidest tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikest asjaoludest.

Patsienti ja/või tema seaduslikku esindajat informeeritakse pakutava tervis- hoiuteenuse olemusest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja taga- järgedest, teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest, tema läbi- vaatamise tulemustest, tervise seisundist ning võimalikest haigustest ja nende ravist.

Patsiendi nõustamine ja tema küsimustele vastamine toimub tervishoiuteenuse osutamise käigus (ambulatoorsel vastuvõtul või haigla statsionaarsetes osa- kokdades arsti, õe, ämmaemanda või muu spetsialisti visiidil). Iga spetsialist saab anda nõu või selgitusi vaid oma pädevuse piires.

Tervishoiutöötajal on kohustus tuvastada patsiendi omaste seos patsiendiga ning veenduda, et patsient on nõus, teabe edastamisega.

Patsiendil ja tema omastel (abikaasa, vanemad, lapsed, õed, vennad või tema elukorraldusest tulenevalt talle muu lähedane isik) on õigus patsiendi nõusolekul saada igakülgset informatsiooni lähedaste tervise kohta raviarstilt.

Kaebuse, tänuavalduse või ettepaneku esitamine

Ettepanekute, kaebuste või tänuavalduste esitamise õigus on kõigil patsientidel, nende esindajatel või omastel ja haigla külastajatel. Pöördujal on õigus saada tagasisidet, kas kirjalikus või muus vormis. Anonüümsetele avaldustele ei vastata. Selleks, et saaksime kaebusi operatiivselt lahendada, palume Teil:

 • kohapeal täita ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste leht;
 • esitada vabas vormis ettepanek, kaebus või tänuavaldus, saates selle aadressil
  SA Läänemaa Haigla, Vaba 6;
 • või elektroonselt haigla kodulehelt tagasiside rubriigi kaudu.

Kaebuse või ettepaneku menetlemise eesmärgiks on asjaolude väljaselgitamine eesmärgiga parendada tervishoiuteenuse kvaliteeti ja selle osutamist.

Kõik pöördumised registreeritakse haigla juhiabi juures. Pöörduja soovi korral vastatakse kaebusele 30 päeva jooksul. Kui kaebuse lahendamine võtab kauem aega, teavitatakse sellest kaebuse esitajat kirjalikult.

Täpsemalt vaata dokumenti Läänemaa Haigla kaebuste lahendamise kord.

Asutused kuhu on võimalik pöörduda ettepanekute või kaebustega

SA Läänemaa Haigla
Vaba 6, Haapsalu 90502  
tel. 472 5801
haigla[at]salmh.ee
www.salmh.ee
Terviseamet
Tartu mnt 85, Tallinn 10115
tel. 694 3500
www.terviseamet.ee
Eesti Haigekassa
Lastekodu 48, Tallinn 10144
tööajad E-R 08.30-16.30
tel. 16363 või
klienditelefonil 669 6630
info[at]haigekassa.ee
www.haigekassa.ee
Eesti Patsientide Esindus
Kaupmehe 14, Tallinn 10114
Tel. 656 6429
Faks: 656 6428
e-post: epey[at]epey.ee
www.epey.ee
Tervishoiuteenuse kvali- teedi ekspertkomisjon
Sotsiaalministeerium
Gonsiori 29, Tallinn 15027
tel. 626 9301
info[at]sm.ee
www.sm.ee

Läänemaa esmatasandi tervisekeskuse rajamine

Läänemaa Haigla SA sai Euroopa Regionaalarengu fondi meetmest 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused“ toetust summas 1 015 104,43 eurot, et viia ellu projekt „Läänemaa esmatasandi tervisekeskuse rajamine“.

Projekti “Läänemaa esmatasandi tervisekeskuse rajamine” eesmärk on rajada Läänemaale esmatasandi tervisekeskus, mis pakub Haapsalu linna, Ridala, Lääne-Nigula, Kullamaa, Martna, Nõva, Noarootsi ja Vormsi valla elanikele kõiki kohustuslikke esmatasandi tervishoiuteenuseid ning nelja teisest ja kaht toetavat teenust (sh. perearsti ja –pereõe teenuseid Haapsalu linna, Ridala ja Lääne-Nigula valdades).

Projektiga koondatakse piirkonna 6 perearsti, kõik esmatasandi kohustuslikud, teisesed ja toetavad tervishoiuteenused ühte ühtsesse Läänemaa ETTKsse,

mille rajamine võimaldab tekkida sünergial erinevate teenuste koos osutamisest, parandades teenuspiirkonna elanike ligipääsu kvaliteetsele ja mitmekesisele esmatasandi tervishoiu teenustele ning suurendades olemasolevate teenuspakkujate vahelist koostööd.

Projekti tulemusena rekonstrueeritakse Läänemaa ETTK jaoks 1 227 m² ruume (netopindala) aadressil Vaba 6, Haapsalu, kuhu koonduvad 6 perearsti, 12 pereõde, 5 koduõde, 2 ämmaemandat ja 3 füsioterapeuti. Teisestest teenustest rekonstrueeritakse ruumid apteegile, sotsiaalsele ja psühholoogilisele nõustajale ning Toetavatest teenustest rekonstrueeritakse ruumid eriarstiabi ja ortopeediliste abivahendite andmiseks (7 töötajat). Lisaks rajatakse parkla.

Projekti kogumaksumuseks on 2 miljonit eurot. Tervisekeskus valmib august 2019.

EU fondide logod

Juhatus ja nõukogu

Sihtasutuse asutajad on SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Haapsalu linn.
13.02.2015 a asutamisotsusega on määratud SA Läänemaa Haigla juhatajaks Tõnis Siir.

Haigla nõukogu on 5-liikmeline ja liikmete volitused kehtivad 4 aastat.

 • Meelis Roosimägi – nõukogu esimees (PERH)
 • Andrus Remmelgas – nõukogu liige (PERH)
 • Aivi Karu – nõukogu liige (PERH)
 • Helle Saarsoo – nõukogu liige (Haapsalu linn)
 • Urmas Sukles – nõukogu liige (Haapsalu linn)

Arengukava

SA Läänemaa Haigla funktsionaalse arengukava II etapi koostamisel on aluseks võetud varem koostatud ja Sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud SA Läänemaa Haigla funktsionaalse arengukava I etapp.

Funktsionaalse arengukava II etapi koostamisel on käsitletud rekonstrueeritava haigla osakondade struktuuri, tuues ära osakondade põhiruumide vajaduse ja pinnanäitajad. Kirjeldatud on struktuuriüksuste otstarvet, töö- korraldust, personali ning nõudeid funktsionaalsel planeerimisel. On kirjeldatud haigla üldiseid nakkustõrje põhimõtteid.

Arengukava koostamise tulemusena on tehtud ettepanekud haigla struktuuriüksuste ja funktsioonide korrastamiseks ja ümberpaigutamiseks.

Laadi alla dokument Haigla funktsionaalse arengukava II etapp

SA Läänemaa Haigla funktsionaalse arengukava II etapp

Praktikandile

Praktikabaasiks olemine on kasulik nii haiglale kui ka üliõpilastele.

Praktikantidel on võimalus arendada oma oskusi ning haigla saab vajalikku tööjõudu. Praktika maakonna- haiglas annab parema ettekujutuse tervishoiuvaldkonna töökohtadest vabariigis tervikuna ning arusaamise, et oma isiklik ja väga oluline panus eesti rahva tervisesse on võimalik anda ka töötades mujal kui suurlinnades.

Läänemaa Haigla asub Haapsalu kesklinnas  kauniskohas kultuurimaja ja lossipargi kõrval. Kõik linna vaata- misväärsused ja meelelahutusvõimalusvõimalused, kauplused ja toitlustuskohad, aga ka rand ja promenaad on mitte rohkem kui 10-minutise jalutuskäigu kaugusel.

Vajadusel aitab haigla praktikante majutusküsimustes.

Ravijuht Kai Tennisberg tegeleb erinevate kursuste arstitudengite praktikavõimalustega ja nendega, kes soovivad töötada abiarstina või residendina.

Haigla õendusjuht Marju Lepmets tegeleb erinevate kursuste õdede, ämmaemandate, bioanalüütikute, radioloogiatehnikute ja füsioterapeutide praktikavõimaluste ja töösoovidega.

Töövarjupäevad Läänemaa Haiglas

Läänemaa Haigla pakub võimalust tutvuda töövarjuna õe, hooldaja, ämmaemanda, füsioterapeudi, bio- analüütiku ja radioloogiatehniku tööga. Info telefonil +372 502 7832 ja e-posti aadressil marju.lepmets@salmh.ee

Praktikasoovi korral võta ühendust:

+372 472 5803
+372 528 0560
Kai Tennisberg
+372 502 7832
Marju Lepmets

Meditsiinialased diplomi- ja lõputööd

Avaldame meie haigla töötajate poolt kaitstud tasemeõppe diplomi- ja lõputööd.

NB! Tööde tsiteerimisel ja refereerimisel palume neile korrektselt viidata vastavalt akadeemilisele tavale.