Polikliiniku registratuur: +372 472 5800

Polikliiniku registratuur: registratuur[at]salmh.ee

Administratsioon (E-R 8.00–16.00): +372 472 5801

Info

Tööpakkumised

Haigla ootab oma meeskonda positiivseid ja töökaid inimesi. Huvi korral kontakteeruge ka siis, kui Te hetkel sobivat tööpakkumist ei leidnud, kuid olete haiglas töötamisest huvitatud. Personalijuht, õendusjuht ja ravijuht on valmis Teie ootusi ja soove arutama.

Pakume paindlikku töögraafikut, vajadusel osalist töökoormust, enesetäiendamise ja erialase koolituse võimalusi. Aitame ka elamispinna leidmisel.

Huvi korral võtke ühendust telefoni teel või saatke meile oma CV.

Töösoovi korral võta ühendust:

Margit Seliste
+372 522 1345
Alge Vare
+372 529 0939
Marju Lepmets
+372 502 7832

Tule geenidoonoriks

SA Läänemaa haiglas on geeniproovide kogumine lõppenud. Alates 6. jaanuarist 2020 saab geenidoonoriks hakata SYNBLAB-i laborites ja Geenivaramu kabinetis Tartus.

Geenidoonoriks võivad saada kõik eestimaalased, kes on vähemalt 18 aastat vanad ja kes pole juba varem liitunud Geenivaramuga. Vanus ega haigused pole takistuseks. Kogu vajaliku informatsiooni geenidoonorluse ja sellest saadava kasu kohta leiate veebilehelt www.geenidoonor.ee.

Eesti Geenivaramu logo

Ravikvaliteedi tagamine

Ravirahastamise leping Eesti Tervisekassaga

Eesti Tervisekassa ja SA Läänemaa Haigla vahel on sõlmitud Ravi Rahastamise Leping nr 019-RRL1-61956, mille täitmisel haigla lähtub Riigikogu poolt 19.06.2002 vastu võetud Ravikindlustuse seadusest ja Vabariigi Valitsuse 15.06.2023 määrus nr 56 – .

SA Läänemaa Haigla lähtub patsiendi ja patsiendi omaste teavitamisel nende õigustest ja kohustustest Euroopa patsientide õiguste hartast, võlaõigusseadusest, sotsiaalministri 15.12.2004. a määrusest nr 128 – Tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamise nõuded ja haiglas kehtivatest juhenditest.

Ravijärjekorra pidamise reeglid

Patsienti teavitatakse registreerimise korrast vastavalt sotsiaalministri 21.08.2008 a määrusega nr 46 – Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded

Patsiendi teavitamine

Enne tervishoiuteenuse osutamist on vajalik, et patsient teavitaks tervishoiu- teenuse osutajat oma parima arusaama järgi kõikidest tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikest asjaoludest.

Patsienti ja/või tema seaduslikku esindajat informeeritakse pakutava tervis- hoiuteenuse olemusest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja taga- järgedest, teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest, tema läbi- vaatamise tulemustest, tervise seisundist ning võimalikest haigustest ja nende ravist.

Patsiendi nõustamine ja tema küsimustele vastamine toimub tervishoiuteenuse osutamise käigus (ambulatoorsel vastuvõtul või haigla statsionaarsetes osa- kokdades arsti, õe, ämmaemanda või muu spetsialisti visiidil). Iga spetsialist saab anda nõu või selgitusi vaid oma pädevuse piires.

Tervishoiutöötajal on kohustus tuvastada patsiendi omaste seos patsiendiga ning veenduda, et patsient on nõus, teabe edastamisega.

Patsiendil ja tema omastel (abikaasa, vanemad, lapsed, õed, vennad või tema elukorraldusest tulenevalt talle muu lähedane isik) on õigus patsiendi nõusolekul saada igakülgset informatsiooni lähedaste tervise kohta raviarstilt.

Kaebuse, tänuavalduse või ettepaneku esitamine

Ettepanekute, kaebuste või tänuavalduste esitamise õigus on kõigil patsientidel, nende esindajatel või omastel ja haigla külastajatel. Pöördujal on õigus saada tagasisidet, kas kirjalikus või muus vormis. Anonüümsetele avaldustele ei vastata. Selleks, et saaksime kaebusi operatiivselt lahendada, palume Teil:

  • kohapeal täita ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste leht;
  • esitada vabas vormis ettepanek, kaebus või tänuavaldus, saates selle aadressil
    SA Läänemaa Haigla, Vaba 6;
  • või elektroonselt haigla e-postiaadressile haigla[at]salmh.ee

Kaebuse või ettepaneku menetlemise eesmärgiks on asjaolude väljaselgitamine eesmärgiga parendada tervishoiuteenuse kvaliteeti ja selle osutamist.

Kõik pöördumised registreeritakse haigla juhiabi juures. Pöörduja soovi korral vastatakse kaebusele 30 päeva jooksul. Kui kaebuse lahendamine võtab kauem aega, teavitatakse sellest kaebuse esitajat kirjalikult.

Täpsemalt vaata dokumenti Läänemaa Haigla kaebuste lahendamise kord.

Asutused kuhu on võimalik pöörduda ettepanekute või kaebustega

SA Läänemaa Haigla
Vaba 6, Haapsalu 90502
tel. 472 5801
haigla[at]salmh.ee
www.salmh.ee
Terviseamet
Paldiski mnt 81, Tallinn 10617
tel. 794 3500
www.terviseamet.ee
kesk[at]terviseamet.ee
Eesti Tervisekassa
Lastekodu 48, Tallinn 10144
tööajad E-R 08.30-16.30
tel. 16363 või
klienditelefonil 669 6630
info[at]tervisekassa.ee
www.tervisekassa.ee
Eesti Patsientide Esindus
Kaupmehe 14, Tallinn 10114
Tel. 656 6429
Faks: 656 6428
e-post: epey[at]epey.ee
www.epey.ee
Tervishoiuteenuse kvali- teedi ekspertkomisjon
Sotsiaalministeerium
Suur-Ameerika 1,
Tallinn 10122
tel. 626 9301
info[at]sm.ee; www.sm.ee

Juhatus ja nõukogu

Sihtasutuse asutajad on SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Haapsalu linn.
SA Läänemaa Haigla nõukogu otsusega on alates 01.07.2023 määratud juhatajaks Katrin Luts.

Haigla nõukogu on 5-liikmeline ja liikmete volitused kehtivad 4 aastat.

  • Peep Talving – nõukogu esimees (PERH)
  • Sergei Kagalo – nõukogu liige (PERH)
  • Agris Peedu – nõukogu liige (PERH)
  • Andri Meriloo – nõukogu liige (Haapsalu linn)
  • Urmas Sukles – nõukogu liige (Haapsalu linn)

Arengukava

SA Läänemaa Haigla funktsionaalse arengukava II etapi koostamisel on aluseks võetud varem koostatud ja Sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud SA Läänemaa Haigla funktsionaalse arengukava I etapp.

Funktsionaalse arengukava II etapi koostamisel on käsitletud rekonstrueeritava haigla osakondade struktuuri, tuues ära osakondade põhiruumide vajaduse ja pinnanäitajad. Kirjeldatud on struktuuriüksuste otstarvet, töö- korraldust, personali ning nõudeid funktsionaalsel planeerimisel. On kirjeldatud haigla üldiseid nakkustõrje põhimõtteid.

Arengukava koostamise tulemusena on tehtud ettepanekud haigla struktuuriüksuste ja funktsioonide korrastamiseks ja ümberpaigutamiseks.

Laadi alla dokument Haigla funktsionaalse arengukava II etapp

Arengukava lisad:

SA Läänemaa Haigla funktsionaalse arengukava II etapp

Rahuolu-uuringud

Iga-aastane rahulolu-uuringute läbiviimine ning nende võrdlemine aitab märgata kitsaskohti ja vajakajäämisi ning annab võimaluse täiustada ja parandada haigla senist tegevust.

Küsitluse abil soovime saada ülevaadet patsientide hinnangutest raviteenusele, personali oskustele ja abi- valmidusele ning olmetingimustele ja köögile. Küsitluse tulemusi kasutatakse edaspidise töö planeerimisel. Võimaluste piires tehakse ümberkorraldusi, mis tõstaks patsientide rahulolu saadava teenusega.

Rahuolu-uuringud saab alla laadida siit:

SA Läänemaa Haigla statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2017 ning aastate 2008-2017 uuringute tulemuste analüüs

Praktikandile

Praktikabaasiks olemine on kasulik nii haiglale kui ka üliõpilastele.

Praktikantidel on võimalus arendada oma oskusi ning haigla saab vajalikku tööjõudu. Praktika maakonna- haiglas annab parema ettekujutuse tervishoiuvaldkonna töökohtadest vabariigis tervikuna ning arusaamise, et oma isiklik ja väga oluline panus eesti rahva tervisesse on võimalik anda ka töötades mujal kui suurlinnades.

Läänemaa Haigla asub Haapsalu kesklinnas  kauniskohas kultuurimaja ja lossipargi kõrval. Kõik linna vaata- misväärsused ja meelelahutusvõimalusvõimalused, kauplused ja toitlustuskohad, aga ka rand ja promenaad on mitte rohkem kui 10-minutise jalutuskäigu kaugusel.

Vajadusel aitab haigla praktikante majutusküsimustes.

Ravijuht Alge Vare tegeleb erinevate kursuste arstitudengite praktikavõimalustega ja nendega, kes soovivad töötada abiarstina või residendina.

Haigla õendusjuht Marju Lepmets tegeleb erinevate kursuste õdede, ämmaemandate, bioanalüütikute, radioloogiatehnikute ja füsioterapeutide praktikavõimaluste ja töösoovidega.

Töövarjupäevad Läänemaa Haiglas

Läänemaa Haigla pakub võimalust tutvuda töövarjuna õe, hooldaja, ämmaemanda, füsioterapeudi, bio- analüütiku ja radioloogiatehniku tööga. Info telefonil +372 502 7832 ja e-posti aadressil marju.lepmets[at]salmh.ee

Praktikasoovi korral võta ühendust:

+372 529 0939
Alge Vare
+372 502 7832
Marju Lepmets